Blog

Most frequent questions and answers, basic steam boiler

boiler (บอยเลอร์) คือ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำ เพื่อนำความร้อน จากไอน้ำ ไปใช้ในกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม และยังนำมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน turbine เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย บอยเลอร์ แบ่งตามลักษณะ โครงสร้างการใช้งานได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ แบบท่อไฟ (fire tube boiler) แบบท่อน้ำ (water tube boiler) และแบบอื่นๆ อ่านต่อ

หม้อน้ำแบบท่อไฟ คือ หม้อน้ำ ที่มี ก๊าซร้อนไหลผ่านอยู่ภายในท่อไฟ  และมีน้ำที่รับความร้อนเพื่อกลายเป็นไอน้ำ อยู่ภายนอกท่อ จากรูปด้านบน เราจะสังเกตุเห็นว่า หัวเผา (burner) จะทำหน้าจุดระเบิด และเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยพ่นไฟออกมาผ่าน ท่อไฟ อ่านต่อ

หม้อน้ำแบบท่อน้ำ (water tube boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีน้ำหมุนเวียน อยู่ภายในท่อน้ำ โดยรับความร้อนจาก ก๊าซร้อนที่ไหลผ่าน ภายนอกท่อ และ ระเหยกลายเป็น ไอน้ำ หม้อน้ำแบบท่อน้ำ โดยมากนิยม อ่านต่อ

บอยเลอร์ เชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงจากขยะ จะมีลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็ง เราจะเรียกเชื้อเพลิงประเภทนี้โดยรวม ว่าเชื้อเพลิงแข็ง (solid fuel) ซึ้งเจ้าเชื้อเพลิงแข็ง ที่กล่าวมาทั้งหมด นี้จำเป็นที่จะต้องมีเตาเผา หรือ fuel bed มาช่วยในการเผาไหม้  และการป้อนเชิ้อเพลิงให้กับ fuel bed ก็มีอยู่หลักๆ ด้วยกัน 2 วิธี คือ over feeding และ under feeding ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเตาเผาชนิดต่างๆ ที่นำใช้กับ บอยเลอร์ กันนะครับ แล้วเตาเผาแต่หละชนิด ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไป ตาม technology ของผู้ผลิต อ่านต่อ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ กระทรวงพลังงาน